Model release

  De overeenkomst is een juridische bindend contract. Lees het zorgvuldig door. Met een * gemarkeerde velden moeten worden ingevuld.

  Model Release V1.0

  Danny de Jong geboren 8-7-1963 eigenaar en oprichter van danny’s foto’s hierna fotograaf genoemd en (Je voor- en achternaam*) geboren te* hierna genoemd model zijn het volgende overeengekomen:

  Toepasselijkheid:
  Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen fotograaf en model en is van toepassing op alle producties van fotograaf met model nu en in de toekomst. Tevens beschrijft deze overeenkomst rechten en plichten van zowel fotograaf als model voor de productie van video- en fotomateriaal voor websites van fotograaf en zijn uitgevers. (hierna genoemd magazines).

  Artikel 1: Voorwaarden voor deelname aan producties

  • Model verklaart minimaal de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt op het moment van opname en uit vrije wil deel te nemen aan de producties van fotograaf.

  • Model kan ten tijde van een productie altijd een geldig legitimatiebewijs overleggen.

  • Model is zelf verantwoordelijk voor belastingafdrachten enzovoorts, voor zover deze door fotograaf niet al zijn verricht.

  Artikel 2: Rechten en plichten van model

  • Model heeft recht op minimaal 1 webpagina (online multimedia portfolio), op het internet die volledig op hem of haar is gericht naar wens van het model (hierna genoemd solosite).

  • Model doet hiermee afstand van alle eventuele portret- en modelrechten.

  • Model verklaart op de hoogte te zijn dat foto- en videomateriaal door partners van fotograaf (zogenoemde webmasters) kan worden gebruikt ter promotie van de solosite en voor publicatie in magazines.

  Artikel 3: Rechten en plichten van fotograaf

  • Fotograaf is intellectueel eigenaar van alle producties, websites en modelnamen van model die door fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, enzovoorts.

  • Fotograaf is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor mogelijke (nadelige) gevolgen voor de model als gevolg van de solosite of plaatsingsbeleid van promotiemateriaal (voor solosites en themasites van fotograaf) van partners van fotograaf, dan wel door publicatie in magazines.

  • Fotograaf is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor lichamelijke dan wel materiële schaden veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens het maken van een foto's zowel op locatie dan wel in de studio ruimte.

  Artikel 4: Slotbepalingen

  • De administratie van fotograaf levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

  • Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement naar keuze van fotograaf.

  Digitaal ondertekend voor akkoord:
  (1e 3 cijfers van je burgerservicenummer en laatste 3 cijfers bankrekeningnummer volstaan als unieke code voor een handtekening.

  Fotograaf:

  Datum:    
  Plaats:    
  Handtekening: 
  

  Model:

  Emailadres*:  
  Datum*:    
  Plaats*:    
  Handtekening*: 
  
  Kopie identiteitskaart 
  

  Aanvullende informatie:

  Adres:  
  Postcode: 
  Plaats:  
  Telefoon: 
  
  Geboorte datum: 
  

  Bank gegevens nodig indien u in opdracht van fotograaf werkt:

  Bank: 
  IBAN: 
  T.n.v. 
  

  Opmerkingen / Artiestennamen / Ander adres:

  Een exemplaar van dit contract wordt, voorzien van een kopie (foto, jpg of pdf) van een geldig legitimatie bewijs, aan het (digitale)dossier van het Model toegevoegd, welke alleen toegankelijk is voor de Fotograaf of zij die namens hem handelt. Het andere exemplaar wordt aan de Model overhandigd (of per mail verstuurd)

  Omdat dit een geautomatiseerd bericht is kan het in de SPAM box terechtkomen.